Search Statistics for Artigo

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 type_keyword:Artigo 831 37.95% 0.00
2 author_keyword:Tomimori, Jane [UNIFESP] 504 23.01% 0.00
3 subject_keyword:Nursing diagnosis 398 18.17% 0.00
4 dateIssued_keyword:2010 359 16.39% 0.00
5 author_keyword:Martelli-Marzagão, Flavia [UNIFESP] 323 14.75% 0.00
6 author_keyword:Amaral, Eliana Maria Scarelli Do 289 13.20% 0.00
7 author_keyword:Johann, Derdried Athanasio 252 11.51% 0.00
8 author_keyword:Barros, Alba Lucia Bottura Leite de [UNIFESP] 204 9.32% 0.00
9 author_keyword:Barbosa, Dulce Aparecida [UNIFESP] 191 8.72% 0.00
10 dateIssued_keyword:2012 178 8.13% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
2190 100.00% 0.00