Search Statistics for Departamento de Cirurgia

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 type_keyword:Artigo 19 4.63% 0.00
2 author_keyword:Ferreira, Lydia Masako [UNIFESP] 18 4.39% 0.00
3 author_keyword:Matos, Delcio [UNIFESP] 17 4.15% 0.00
4 dateIssued_keyword:[1960 TO 1969] 17 4.15% 0.00
5 dateIssued_keyword:[1970 TO 1979] 17 4.15% 0.00
6 dateIssued_keyword:[1990 TO 1999] 17 4.15% 0.00
7 author_keyword:Fagundes, Djalma José [UNIFESP] 16 3.90% 0.00
8 author_keyword:Hochman, Bernardo [UNIFESP] 16 3.90% 0.00
9 author_keyword:Novo, Neil Ferreira [UNIFESP] 16 3.90% 0.00
10 dateIssued_keyword:[1980 TO 1989] 16 3.90% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
410 100.00% 0.00